• علم جراحی زیبایی بینی

  علم جراحی زیبایی بینی

   

  جراحان زیبایی از پارامترهای توصیفی بی شماری که برخی نسبی و برخی مطلق هستند استفاده می برند تا ظاهر بینی را توصیف نمایند. پارامترهای توصیفی بسیار مهم که بینی آماده عمل را توصیف می نماید شامل موارد زیر است:

  • دیواره بینی
  • رابطه طول و عرض بال و گلوملای بینی
  • پهنای بینی
  • تقارن

   

  دیواره های خارجی بینی

  در جراحی زیبایی بینی دیواره خارجی شامل مقدار فاصله ای می باشد که بینی از صورت جلو آمده است. این مقدار را می توان بر اساس واژه های مطلق ( یعنی فاصله بر اساس میلی متر) یا بر اساس واژه های نسبی توصیف نمود. بر اساس واژه های نسبی دیواره خارجی بینی از نیم رخ باید برابر با طول لب بالا باشد.

  بینی که بیش از حد از صورت بیرون آمده است به نام بینی با بینی دارای دیواره بزرگ خوانده می شود. این بیرون زدگی بیش از حد ممکن است شامل کل بینی (بالا، وسط و یک سوم پایین بینی) یا ممکن است محدود به قسمتی از بینی باشد (معمولا در یک سوم پایین یا یک سوم میانی).


  بینی نرمال (سمت چپ) و بینی دارای دیواره بیرون زده (سمت راست)

  بینی که به اندازه کافی از صورت خارج نشده است به نام بینی با دیواره کوچک خوانده می شود. این دیواره کوچک ممکن است شامل کل بینی( بالا، وسط و یک سوم پایین)باشد اما معمولا این دیواره کوچک در محدوده یک سوم پایینی و نوک بینی قرار دارد. بینی افراد امریکایی افریقایی تبار و برخی بینی آسیایی ها ممکن است در قسمت بالا (پل بینی) دارای دیواره کوچک باشد.


  بینی نرمال (سمت چپ) و بینی دارای دیواره کوچک (سمت راست)

  چرخش

  چرخش واژه ای است که جراحان بینی برای تعریف زاویه بین لب بالا و بینی مورد استفاده قرار می دهند (زاویه بینی لب). این زاویه به صورت ایده آل در مورد مردان ۹۰تا۹۵ درجه و در زنان ۹۰ تا ۱۰۵ درجه است.

  برای مثال بینی افتاده به نام بینی دارای چرخش اندک خوانده می شود. این بدان معناست که بینی دارای زاویه باریک (یا تند) است و باید چرخشی رو به بالا داشته باشد (شیب رو به بال) تا از لحاظ زیبایی مطلوب محسوب گردد. افراد ساکن شرق میانه، امریکای لاتین و بخشی از اروپا دارای بینی هایی بلند و عقابی هستند.


  بینی نرمال(سمت چپ)و بینی دارای چرخش کم(سمت راست)

  بر عکس نیز صادق است یک بینی که دارای زاویه چرخش رو به بالاست به نام بینی دارای چرخش بیش از حد خوانده می شود. این بدان معناست که بینی دارای زاویه نازولیبال بزرگی است و باید دوباره زاویه آن تنظیم شود (به سمت پایین) تا از لحاظ زیبایی مطلوب به شمار آید. این نوع ظاهر بینی در افراد ساکن شمال اروپا (اسکاندیناوی) معمول است.


  بینی نرمال (سمت چپ) و بینی دارای چرخش بیش از حد (سمت راست)

  رابطه بین طول و عرض سوراخ بینی

  رابطه بین حاشیه بال بینی و گلوملا یکی از جنبه های مهم در زیبایی بینی است. هنگامی که از کنار به بینی نگاه می کنید در یک بینی زیبا فقط ۳تا ۵ میلیمتر (۴/۰ سانتی متر) از سوراخ بینی مشخص است(که به نام نمای گلوملار خوانده می شود) اما همان طور که خواهید دید این رابطه ایده ال بین بال و گلوملا ممکن است با تغییرات در ناحیه بال بینی یا گلوملا یا ترکیبی از دو مواجه شود.


  رابطه ایده ال بین بال و گلوملا در عمل زیبایی بینی

  بال بینی

  موقعیت حاشیه بال بینی ممکن است رابطه ایده ال بین بال و گلوملا را دگرگون سازد. بال افتاده بینی معمولا در بینی های با پوست سنگین مشاهده می شود. سوراخ های افتاده بینی نمود گلوملار را کاهش داده و پایین بینی را سنگین جلوه می دهد. سوراخ های بینی افتاده در میان افراد امریکای لاتین، امریکایی افریقایی و آسیای جنوب شرقی مشاهده می شود.

  اگر حاشیه بال بینی خیلی بالا قرار گیرد نیز ممکن است نمای گلوملار به صورت غیر طبیعی بزرگ جلوه کند. این شرایط به نام عقب رفتگی بال بینی یا شکاف بال خوانده می شود و ممکن است به دلیل جراحی زیبایی بینیقبلی رخ دهد به خصوص در مواردی که غضروف بال بینی برداشته می شود یا غضروفی وجود ندارد تا حاشیه بال بینی را حفاظت کند.


  حالت غیر طبیعی بال بینی نیز ممکن است موجب رابطه نامطلوب بال و گلوملای بینی شود همانند بال بینی آویزان (سمت چپ) و عقب رفتگی بال بینی (سمت راست)

  گلوملا

  مقدار نمای گلوملا ممکن است بیش از حد، مطلوب باشد همانند گلوملای آویزان. یک گلوملای افتاده یا آویزان ممکن است در نتیجه عوارض جانبی عمل های قبلی بینی رخ دهد. بروز گلوملای آویزان معمولا به این دلیل ایجاد می شود که مقداری از نوک غضروف بینی (نوک غضروف بال بینی در ساق میانی بینی) به صورت مناسب حفاظت نشده و رو به پایین کشیده می شود.

  از طرف دیگر ممکن است نمای گلوملار مشاهده نشود ویژگی که به نام عقب رفتگی گلوملار خوانده می شود. گلوملار عقب رفته ممکن است در نتیجه عمل های قبلی رخ دهد که شامل جراحی زیبایی بینی زیبایی، سپتوپلاستی (جراحی برای اصلاح انحراف بینی) یا ناشی از آسیب های قبلی به بینی باشد. این ویژگی معمولا در نتیجه از بین رفتن غضروف تیغه بینی بروز می کند و موجب می شود گلوملا حفاظت خود را از دست دهد و به سمت داخل بینی عقب نشینی کند.


  حالت غیر طبیعی گلوملا ممکن است موجب رابطه نامطلوب بین بال و گلوملای بینی شود همانند گلوملای آویزان (سمت چپ) و عقب رفتگی گلوملار (سمت راست)

  مشکلات ترکیبی

  ممکن است ترکیبات دیگر که شامل رابطه بال و گلوملای بینی است رخ دهد که این امر دربردارنده موقعیت غیر طبیعی بال و گلوملا با هم می باشد. این ترکیب از مشکلات ممکن است همراستا با هم (همگرا) یا در جهات متضاد با هم(واگرا) باشد به طوری که ممکن است بر این اساس رابطه بین بال و گلوملای بینی بدتر یا بهبود یابد. در اینجا به برخی از مثال ها در این باره اشاره شده است:


  حالت غیر طبیعی واگرا در بال و گلوملار ممکن است باعث عدم هماهنگی بین بال و گلوملا شود همانند افتادگی گوملا+ بال عقب رفته (سمت چپ) یا عقب رفتگی گلوملا + افتادگی بال بینی (سمت راست)


  حالت غیر طبیعی بال و گلوملار به صورت همگرا موجب عدم هماهنگی بیش از حد در بال و گلوملا می شود همانند گلوملای آویزان + بال آویزان (سمت چپ) یا عقب رفتگی گلوملا + عقب رفتگی بال (سمت راست)

  پهنای بینی

  عمل زیبایی بینی می تواند پهنای بینی را در هر طرف کاهش دهد یعنی با جراحی زیبایی بینی می توان بینی را باریک یا بزرگ نمود. سناریو معمول در این باره شامل این است که بینی پهن باید باریک شود. دلایلی بسیاری وجود دارد که موجب پهنای بینی می شود و در بسیاری از موارد عومل بسیاری با هم در این باره نقش دارند.

  • استخوان بزرگ بینی
  • غضروف بینی بزرگ
  • پوست ضخیم
  • عدم وجود حفاظت ساختاری
  • سوراخ های بزرگ بینی

    


  بینی دارای پهنای نرمال (سمت چپ) با نوک کوفته ای یاپهن بینی مقایسه شده است این نوک پهن بینی که به دلیل پهنای غضروف های بینی و آن نیز به دلیل سواخ های بزرگ بینی (سمت راست) رخ می دهد.


  بینی پهن به دلیل استخوان و غضروف (سمت چپ)با بینی پهن به دلیل سوراخ های بزرگ بینی(سمت راست)با هم مقایسه شده است.

  خلاصه

  جراحی زیبایی بینی همچنین قادر است عدم تقارن بینی را بهبود دهد. عدم تقارن بینی بر اساس ترکیبی از عوامل زیر رخ می دهد.

  • انحراف سپتوم
  • خمیدگی استخوان ها احتمالا در اثر آسیب دیدگی
  • غضروف فاقد تقارن ناشی از آسیب دیدگی


  تقارن نرمال بینی (سمت چپ) در مقایسه با عدم تقارن ناشی از استخوان های خمیده بینی یا غضروف دارای انحراف (سمت راست)


  این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید
  ارسال نظر برای این مطلب →

ارسال نظر

Cancel reply
این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید